Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Van Gemert Designs te Apeldoorn

Artikel 1: Algemene Voorwaarden
De onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Gemert Designs uit te voeren opdrachten. Door zijn bestellingen wordt de wederpartij geacht daarmee akkoord te gaan. Voor zover op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of mondelinge of telefonische afspraken zijn alleen dan van kracht indien zij door Van Gemert Designs schriftelijk bevestigd zijn. Eventuele aankoopvoorwaarden of voorschriften van wederpartij, die afwijken van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden aanvaarden wij niet , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van Van Gemert Designs zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. Van Gemert Designs kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Van Gemert Designs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Gemert Designs anders aangeeft.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Gemert Designs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3: Aansprakelijkheid

Indien Van Gemert Designs aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze  bepaling is geregeld.

  1. Van Gemert Designs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Gemert Designs is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  2. Van Gemert Designs is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

ü  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

ü  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Gemert Designs aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Gemert Designs toegerekend kunnen worden;

ü  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

4. Van Gemert Designs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge      artikel  7:24 lid 2 BW.

5. Indien Van Gemert Designs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Gemert Designs beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van Van Gemert Designs is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.e

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Gemert Designs of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 4:
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Van Gemert Designs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

ü  de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

ü  na het sluiten van de overeenkomst Van Gemert Designs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

ü  de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

ü  Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Van Gemert Designs kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Van Gemert Designs gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ü  indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Gemert Designs kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Van Gemert Designs gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Gemert Designs op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Gemert Designs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Van Gemert Designs op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Gemert Designs, zal Van Gemert Designs in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Van Gemert Designs is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Van Gemert Designs zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Van Gemert Designs genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Gemert Designs anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Gemert Designs vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Van Gemert Designs op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Wijziging Goederen
Wijziging in uitvoering, kleur, verpakking, als ook druk-, en vormfouten met betrekking tot goederen voorbehouden.


Artikel 6: Levering goederen - Gescheiden levering
Wanneer de levering in gedeelten geschiedt, wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd.
Bestellingen worden, indien op voorraad, in heel Nederland binnen vijf werkdagen geleverd. Voor maatwerk geldt deze levertijd niet. Van Gemert Designs zal de wederpartij hier nader over informeren.

Artikel 7: Garantie
Eventuele klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze bij aangetekende brief binnen 8 dagen na de datum van ontvangst van de goederen bij Van Gemert Designs worden ingediend. Eventuele klachten kunnen worden ingediend binnen 8 dagen na de dag, waarop het gebrek aan de wederpartij redelijkerwijze had kunnen blijken, echter nimmer later dan drie maanden na factuurdatum. Klachten uit welke hoofde dan ook geven de wederpartij, mits hun gegrondheid komt vast te staan, slechts het recht tot gratis herlevering, dan wel, indien naar het oordeel van de wederpartij hiermede kan worden volstaan, op gratis reparatie van het goed. Gratis herlevering c.q. reparatie geldt tegelijkertijd ter volledige afdoening van elke aanspraak op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8: Vervallen garantie
Het recht als in het vorige artikel vermeld vervalt in ieder geval indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet zijn opgevolgd of de goederen onoordeelkundig zijn behandeld.

Artikel 9: Retourzending
Retourzendingen kunnen alleen met uitdrukkelijke toestemming van Van Gemert Designs geschieden. De betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de betreffende of andere leveringen wordt door eventuele klachten niet opgeschort.
- Retour- en/of garantiegoederen, alleen na telefonische goedkeuring en onder vermelding van het factuurnummer.
- Nieuwe artikelen accepteren wij alleen in de onbeschadigde originele verpakking.
- Zonder geldige reden van retour brengen wij 10% van de inkoopprijs in rekening voor administratie- en handelingskosten.

Artikel 10: Betalingcondities

Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer de betaling niet uiterlijk op de overeengekomen vervaldag plaatsvindt, heeft de wederpartij het recht rentevergoeding te vorderen op basis van 1 % per maand of het gedeelte daarvan, berekend vanaf de dag dat de betaling plaats had dienen te vinden tot en met die der voldoening zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Betalingen, zijdens de wederpartij geschieden zonder de mogelijkheid van compensatie of aftrek van kosten of kortingen, waarvoor ten dage van de betaling geen kredietnota of andere akkoordverklaring van de wederpartij in het bezit van de wederpartij is.

 

Artikel 11: Vorderingen

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij, nadat de wederpartij eenmaal schriftelijk tot betaling is aangemaand. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Van Gemert Designs echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Betaling dient steeds te geschieden vooraf aan of bij levering van de dienst of product, op een door Van Gemert Designs aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Van Gemert Designs aangegeven. Van Gemert Designs is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Van Gemert Designs in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Van Gemert Designs totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Van Gemert Designs gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Van Gemert Designs geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Van Gemert Designs veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Van Gemert Designs daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Van Gemert Designs ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van Gemert Designs gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Van Gemert Designs bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Van Gemert Designs zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Van Gemert Designs en door Van Gemert Designs aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Gemert Designs zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 13: Overmacht

1. Van Gemert Designs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Gemert Designs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Gemert Designs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Van Gemert Designs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van Gemert Designs zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Van Gemert Designs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Van Gemert Designs ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Gemert Designs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14: Toepassing Nederlands Recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Gemert Designs partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla